Hoe te sparen voor pensioen? Beleggen of hypotheek aflossen?
 • Weet jij wanneer je AOW krijgt?

  Prins Philip van Engeland kondigde begin mei 2017 aan dat hij met pensioen ging. Hij was inmiddels 95 en vond het wel tijd worden. Wil jij ook zolang doorwerken? Of wil je toch iets eerder kunnen genieten van je oudedag?

  Wanneer krijg je AOW?

  De exacte leeftijd kun je terugvinden (berekenen) op de site van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Gebruik hiervoor de link https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Echter de exacte AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Naarmate deze in de toekomst stijgt, krijg je later AOW.

  Toch eerder willen stoppen dan je AOW?

  Dan moet je dus zelf gaan sparen of zorgen dat je vaste lasten aanzienlijk omlaag gaan. Hoeveel je moet gaan sparen is niet in een formule te bepalen. Dit hangt helemaal van je eigen wensen en financiële situatie af. Zorg ervoor dat je hier in een vroeg stadium inzicht in krijgt. Hoe langer je wacht, hoe vaker je je doelstellingen niet (volledig) meer kan realiseren.

  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Op deze site (https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister) kun je snel een overzicht van je opgebouwde pensioenen bekijken. Maar, hoe verhouden deze bedragen zich ten opzichte van je huidig inkomen en vaste lasten? Laat dit door ons voor jou op een rij zetten. Dan krijg je inzicht in je huidige en toekomstige situatie. Niet alleen wat betreft de oudedag maar desgewenst ook als je komt te overlijden of arbeidsongeschiktheid raakt.

  Hoeveel geld moet je hebben om eerder te kunnen stoppen met werken?

  Rekening houdend met de huidige lage rentestand en lange(re) levensverwachtingen (mei 2017) heb je circa een factor 25 nodig om je gewenste inkomen te dekken. Dus als je bijvoorbeeld vanaf je 65e levenslang € 12.000 netto per jaar wenst te ontvangen, heb je circa € 300.000 aan spaargeld nodig.

  Conclusie

  In de wetenschap dat de pensioenen de afgelopen jaren grotendeels niet zijn geïndexeerd of zelfs zijn gekort én dat de toekomstige opbouw steeds meer richting niet gegarandeerde pensioenuitkeringen gaat, is eigen initiatief erg belangrijk. Zoals gezegd, wacht niet te lang, zorg voor inzicht en rust. Voor deze laatste twee ben je bij ons aan het juiste adres.

 • Afkoop pensioen in eigen beheer maar geen geld?

  Per 1 januari 2017 zou opbouw van pensioen in eigen beheer voor een DGA niet meer mogelijk zijn. Vlak voor de behandeling in de Eerste Kamer eind december 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes het wetsvoorstel (tijdelijk) ingetrokken. De verwachting is dat het uiteindelijk (eventueel met terugwerkende kracht) per 1 januari 2017 alsnog doorgaat. Wil je van je pensioenverplichting af maar heb je geen of niet voldoende geld om PEB af te kopen? Oversluiten van je hypotheek in de BV naar een commerciële, externe partij is misschien een oplossing.

  Pensioen in eigen beheer (PEB), hoe zat ook alweer?

  Hiervoor verwijzen we je graag naar onze blog van 27 september 2016; https://www.kortstravanderwaal.nl/afkoop-pensioen-eigen-beheer

  Pensioen in eigen beheer (PEB) willen afkopen maar geen liquide middelen

  Veel DGA’s willen van de PEB-verplichting af maar hebben geen liquide middelen om de pensioenverplichting af te kopen. Dan wordt er gauw gekozen om het PEB om te zetten naar een ‘Spaarvariant bij Uitfasering (SBU)’. De pensioenaanspraken worden afgestempeld naar de fiscale waarde en daarna omgezet naar de genoemde oudedagsverplichting. De BV rent deze verplichting op tot pensioendatum en wendt het saldo aan voor de aankoop van een ‘lijfrente’ voor de DGA.

  Pensioen in eigen beheer (PEB) en hypotheek in BV; oversluiten naar een commerciële partij?

  Als je in je BV een hypotheek hebt afgesloten voor je eigen woning, kan het interessant om deze over te sluiten naar een bank. De rente staat (historisch) laag: 10 jaar vast tegen 1,90%; 20 jaar vast tegen 2,85% zijn geen uitzondering. Door de hypotheek over te sluiten naar een commerciële hypotheekaanbieder creëer je liquide middelen in je BV. Hiermee kun je bijvoorbeeld je PEB afkopen. Uiteraard kun je ook met de gelden op de een of andere manier gaan beleggen. Verwacht je meer dan circa 2,5% rendement te behalen, kan oversluiten interessant zijn.
   
  Heb je een PEB én een hypotheek in je BV? Sla 2 vliegen in 1 klap door de hypotheek te herfinancieren en de PEB af te kopen. Maar win eerst advies in voor je tot actie overgaat.

 • Pensioenfondsen korten waarschijnlijk opnieuw door lage rente

  lage rente pensioenIn 2017 zullen diverse pensioenfondsen waarschijnlijk opnieuw de pensioenen moeten verlagen door de lage rente.

  Waarschuwend artikel door Pensioenfederatie

  Afgelopen week plaatste de Pensioenfederatie, belangenbehartiger van de ongeveer 220 pensioenfondsen in Nederland, een waarschuwend artikel op haar website.

  Gepensioneerden én werkenden dupe van lage rente

  Dit raakt niet alleen gepensioneerden, maar ook werkenden die nu pensioen opbouwen. Belangrijkste reden is de zeer lage marktrente. Pensioenfondsen moeten geld reserveren voor toekomstige uitkeringen. Daarbij geldt: hoe lager de rente, hoe hoger de reserve. Verder speelt ook de stijgende levensverwachting een belangrijke rol. Hoe langer we leven, hoe langer de fondsen moeten uitkeren. Lage rente en stijgende levensverwachting zorgen ervoor dat Pensioenfondsen krap bij kas zitten.

  Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

  Als je pensioen opbouwt via je werkgever, ontvang je jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In dit UPO staat precies wat je hebt opgebouwd en wat je nog kunt opbouwen. Gezien het voorgaande is het goed je te realiseren dat de vermelde bedragen je geen garantie bieden.

  Zelf zorgen voor onbezorgde financiële oude dag

  Neem het heft in eigen hand en zorg zelf voor een onbezorgde financiële oudedag. Hoe? Daar helpen we je graag bij.

 • Afkoop pensioen in eigen beheer

  Staatssecretaris Wiebes wil af van het pensioen in eigen beheer (PEB) van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Hij heeft hiertoe met Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel ingediend. De wet moet 1 januari 2017 ingaan. De termijn waarbinnen een DGA zijn PEB fiscaal geruisloos kan afkopen, bedraagt drie jaar. Om te stimuleren dat het uitfaseren van PEB zo snel mogelijk gebeurt, stelt Wiebes een staffel voor. In 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De korting gaat over de balanswaarden van ultimo 2015.
  Een voorbeeld:

  fiscale waarde PEB € 100.000
  af: afkoopkorting 2017 (34,5%) € 34.500  -/-
  € 65.500
  te betalen IB (stel 52%) € 34.060
  effectieve belastingdruk 34,06%

   

  De staatssecretaris rekent erop dat veel DGA’s gebruik maken van de regeling. Hij heeft voor zijn begroting 2017 al circa 2 miljard aan opbrengsten ingeboekt. Maar voor afkoop moet de DGA wel over voldoende liquide middelen beschikken. Het is dus maar de vraag of veel DGA’s gebruik gaan maken van dit aanbod.
   
  Als de DGA het PEB niet gaat afkopen, kan hij kiezen voor:

  1. het PEB tegen fiscale waarde om te zetten in een Spaarvariant bij Uitfasering (SBU) of
  2. het bevriezen van het PEB.

   
  In het geval van de SBU worden de pensioenaanspraken eerst afgestempeld naar de fiscale waarde. Daarna wordt het PEB omgezet in een oudedagsspaarverplichting. De BV rent deze verplichting op tot de pensioendatum en wendt het saldo daarna aan voor aankoop van een lijfrente voor de DGA.
   
  Wanneer de DGA ervoor kiest het PEB te bevriezen, geldt geen van de genoemde voordelen.
   
  Afkopen, omzetten of bevriezen? Wat zijn de gevolgen voor de DGA (en zijn (ex-)partner)? Complexe materie waarover we je graag verder informeren.

 • LAGE RENTE EN PENSIOEN

  Lage rente en pensioen-pensioenfondsenIn ons vorige blogartikel schreven wij al dat de rente (historisch) laag staat. Dit heeft niet alleen invloed op hypotheken maar ook op pensioenen. In tegenstelling tot hypotheken heeft de lage rentestand grote nadelige gevolgen voor je pensioen(opbouw). 

  OUDERDOMSPENSIOEN

  Eind- en middelloonregeling

  Biedt je werkgever de eindloonregeling aan, dan is de hoogte van je pensioen gebaseerd op je laatstverdiende loon en de diensttijd. De middelloonregeling keert, vanaf het moment dat je met pensioen gaat, een bepaald percentage van je gemiddeld verdiende salaris uit.
  De opgebouwde aanspraken (dus vóór pensionering) en uitkeringen zijn in beide gevallen gegarandeerd. Althans, dat werd verondersteld. Tot een aantal jaren geleden was je min of meer zeker van je pensioen(-aanspraken). Nu is dat anders. De uitkering kan lager zijn dan waar je dacht recht op te hebben. Maar ook de aanspraak kan tijdens de rit worden verlaagd.

  De belangrijkste reden is de extreem lage rente. Pensioenfondsen mochten in het verleden rekenen met een vaste rente van 4%. Dat is al enige tijd niet meer het geval. Pensioenfondsen moeten nu (min of meer) rekenen met de huidige extreem lage rente. De rendementen op de beleggingen compenseren helaas de lage rentestand niet. Daardoor is de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen onder de maat: de financiële positie is onvoldoende om alle pensioenen (en opgebouwde aanspraken in de toekomst) uit te betalen. Daarnaast leven we ook langer, dus moeten pensioenfondsen langer het ouderdomspensioen uitkeren dan verwacht. Regelgeving verplicht de fondsen de dekkingsgraad te verhogen. Dit kan door de pensioenen te korten, opbouwpercentage te verlagen en/of de premies te verhogen.

  Ingeval je pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar, ligt de situatie net even anders. De werkgever heeft een contract met de verzekeraar. Hierin worden voor de afgesloten contractperiode afspraken gemaakt. Onder andere over de kosten van het ouderdomspensioen. Het tarief wordt bij aanvang bepaald en geldt voor de contractperiode. Rente speelt een belangrijke rol. Lopende contracten gaan vaak nog uit van ‘hoge’ rente. Op het moment dat het contract wordt herzien, zal de verzekeraar de huidige lage rente verdisconteren in het nieuwe tarief. De kosten voor de werkgever (de premie) zullen daardoor (flink) stijgen. Wie gaat dat betalen? De werkgever; dan is het probleem opgelost. Maar misschien wentelt hij een deel van de extra kosten af op de deelnemers aan de regeling. Of de regeling wordt versoberd of omgezet naar een beschikbare premieregeling al dan niet in combinatie met een beperktere bijdrage van de werkgever. Hoe het ook zij, de lage rente speelt ook hier een grote rol.

   

  Beschikbare premieregeling

  Bij een beschikbare premieregeling (BPR) is de premie de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de BPR niet van tevoren vast. Met de beschikbare premie wordt belegd tot aan de pensioendatum. De werknemer loopt het risico op de beleggingen.

  Risico en rendement gaan hand in hand. Risicoloos beleggen kan alleen wanneer je geld ‘op rente zet’. Elke andere keuze is niet risicoloos. Dus als je risicomijdend bent, heb je last van de lage rente. Je geïnvesteerde premie levert vrijwel niets op. Voor een beetje opbrengst, zul je moeten beleggen.

  Ook op pensioendatum is een lage rente ‘killing’. De hoogte van de uitkeringen wordt onder andere bepaald door het opgebouwde kapitaal én de rentestand op dat moment. Hoe lager de rente, des te lager de uitkeringen.

  NABESTAANDENPENSIOEN

  Een nabestaandenpensioen (NP) is vaak verzekerd op risicobasis. Wat betekent dat? Als een werknemer overlijdt komt er een kapitaal beschikbaar dat gebruikt moet worden om een NP van aan te kopen. De rentestand op dat moment is een belangrijke factor bij de bepaling van de hoogte van de uitkeringen. Ook hier geldt: hoe lager de rente, des te lager de uitkeringen.

  Overigens – maar dat heeft niets met rente te maken – vervalt een NP dat op risicobasis is verzekerd bij uitdiensttreding. Je bouwt dus geen NP op. De voorziening bij overlijden zal daardoor lager zijn dan waar je misschien wel op rekent.

  Tip: check je Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

  Jaarlijks word je geïnformeerd over je pensioen. Neem er eens de tijd voor je Uniform Pensioen Overzicht goed door te nemen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met je DigiD-code kun je hierop inloggen en zie je je opgebouwde pensioenen.

 • LAGE RENTE EN HYPOTHEEK

  rente omlaag 3De hypotheekrente is (historisch) laag. Of het gunstig is de hypotheek over te sluiten, hangt van de concrete situatie af. Verdien je de kosten terug in de periode tot de renteherzieningsdatum? Of wil je vervroegd extra zekerheid inkopen. Allebei is nog mooier.

  Wat is oversluiten?

  Onder oversluiten wordt verstaan het tussentijds aanpassen van je lopende hypotheek. Meer specifiek: je breekt je rentecontract voortijdig open. Meestal betaal je daarvoor een boete. In een aantal gevallen niet. Na betaling van de boete ben je vrij in je handelen. Je kunt met je huidige bank nieuwe renteafspraken maken. Maar je mag ook over naar een andere partij.
  ‘Blijven’ heeft een aantal voordelen. Je hoeft niet opnieuw de volledige aanvraagprocedure door. De kosten van oversluiten zijn lager. Als je overstapt moet je de acceptatiemolen in en krijg je te maken met de aangescherpte hypotheekregels. De kostenpost loopt op: notaris, taxatie, advies.

  Terugverdientijd

  Als je niets doet, weet je wat je betaalt tot de eerstvolgende renteherzieningsdatum. Als je oversluit, kun je berekenen hoe groot over diezelfde periode de besparing is. Het spreekt voor zich dat in de vergelijking alle kosten worden meegenomen. Alleen bij een positief resultaat is oversluiten aantrekkelijk.
  Heb je een (bank-)spaarhypotheek kun je met een lagere hypotheekrente onderaan de streep duurder uit zijn. Dat zit ‘m in de directe koppeling tussen de rente die je betaalt en de rente die je op je (bank-)spaarrekening krijgt vergoed.

  Extra zekerheid

  Niemand kan met enige zekerheid zeggen wat de rente op korte of (middel-)lange termijn gaat doen. We kunnen wel vaststellen dat de huidige rente – al dan niet historisch – laag is. Mocht je het niet vertrouwen, kan het de moeite waard zijn je rentecontract tussentijds aan te passen en voor een nieuwe, lange rentevastperiode te kiezen.

 • 1
 • 2

René Kortstra

Huizen

06 – 53 25 00 89

rene@kortstravanderwaal.nl

Frank van der Waal

Amsterdam

06 – 53 25 00 93

frank@kortstravanderwaal.nl

Wij bellen je voor een afspraak

Binnen 24 uur maken we een afspraak met jou.
Vul onderstaand formulier in en klik op verzenden.